« روحهای تنها! | HOME | ؟!؟ »

چهارشنبه، 9 ژانویه 2003

و نيز هم!!

خيلي ميترسم از پوكي و پوچي و ارزان فروشي و حرص و نوكر مآبي اين خواجه ، تا شان نسل جوان معاصر و عقده ها و حسد ها و باد و بروتهاي بيخودي اين روشنفكران سياسي ، كه تا نيمه هاي شب منزل رفقا يا پشت ميز آبجو خوري از كساني كه به هر حال كاري مي كنند بد مي گويند و آنها را با فيدل كاسترو ،مائوتسه يانگ و چه گوارا مي سنجند و طبيعتا محكوم ميكنند ، و پس از هفت هشت ساعت در گوشي هاي انقلابي كار تند و عقده گشايي هاي سياسي، با دلي پر از رضايت از خوب تحليل كردن قضاياي اجتماعي كه قرن حاضر با آن درگير است و طرح درست مسائل آن چنان كه به عقل هيچ كس ديگر نمي رسد به منزل برميگردند و با حالتي شبيه به چه گوارا و در قالبي شبيه لنين زير کرسی می خوابند. و نيز ميترسم از اين فضلاي افواه الرجالي شود از روي مجلات ماهيانه’ اگزيستانسياليست و ماركسيست و... شود و از روي اخبار خارجي راديو و روزنامه مفسر سياسي و از روي فيلمهاي دوبله شده به فارسي ، امروزي و اروپايي ، و از روي مقالات و عكسهاي خبري مجلات هفتگي و نيز ديدن توريستهاي فرنگي كه از خيابانهاي شهر عبور ميكنند ، نيهيليست و هيپي و آنارشيست و يا نشخوار حرفهاي بيست سال پيش حوزه هاي كارگري حزب توده ماترياليست و سوسياليست چپ و از روي كتاب هاي طرح نو ((اسلام و ازدواج))،((اسلام و اجتماع))، اسلام و فلان و فلان .... اسلام شناس و از روي مرده ريگ انجمن پرورش افكار بيست ساله روشنفكر مخالف خرافات و از روي كتاب چه ميدانم؟ در باب كشورهاي در حال عقب رفتن ، متخصص كشورهاي در حال رشد . و از روي ترجمه هاي غلط و بي معني از شعر و ادب و موزيك و تئاتر و هنر امروز ، صاحبنظر وراج هذيان گوي مريض هروئين گراي خنگ ، كه يعني ، ناقد ،شاعر نو پرداز و.......


علی شريعتی

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه، 9 ژانویه 2003