« the Brown Sisters | HOME | فرصت »

دوشنبه،17 اوت 2004

رهایی زن

"...مبارزه برای حقوق برابر نشانه بیماری است که هر پزشکی به آن واقف است...هرچه زن بیشتر زن باشد،بیشتر با چنگ و دندان بر ضد حقوق کلی، از خود دفاع می کند، چرا که وضعیت طبیعی، جنگ ابدی میان دو جنس، او را در موضع به مراتب برتری قرار می دهد. آیا پاسخ من به این پرسش که چگونه زن را رستگار کنیم، شنیده شده است؟ برای او کودکی بسازید.زن به کودک نیاز دارد، مرد تنها نوعی وسیله است، چنین گفت زرتشت-"رهایی زن"- نفرت غریزی زنی است که بیمار شده است، یعنی قادر به بچه دار شدن نیست. برای کسی که سالم است- مبارزه بر ضد"مرد" همواره تنها نوعی وسیله، بهانه، یا تاکتیک است. هنگامی که خود را به مقام "زن در خود"،"زن عالی تر" ، زن"آرمانگرا" می رسانند، می خواهند مرتبه عمومی زن را پست کنند. هیچ راهی مطمئن تر از تعلیم و تربیت دبیرستانی، شلوار و حقوق سیاسی گوسفندان رای دهنده نیست ..."

فردریک نیچه، انسان مطلوب ، ترجمه رویا منجم ، انتشارات مس،1378

ثبت در  OYAX Add to Balatarin Add to your del.icio.us Tweet about this Send to facebook Send to friendfeed

نوشته شده در تاریخ دوشنبه،17 اوت 2004